Miniatures


Grandpa
Grandpa
Grandpa
Grandpa
George
George
Laura and George
Laura & George
Baby Boops
Baby Boops
Ginny
Ginny
Grandma
Grandma
Minnie the Maid
Minnie the Maid
Mrs. O'Hara
Mrs. O'Hara
Mammy
Mammy (photo courtesy of Robin)
Mammy
Mammy (photo courtesy of Robin)
Laura
Laura
Dolly
Dolly
The Hop
The Hop
The Hop
The Hop
The Date
The Date
Show Me the Way
Show Me the Way
The Butler
The Butler
Playing Pool
Playing Pool
Floozies
Floozies
Jeeves
Jeeves
Jeeves and Mary
Jeeves and Mary
Ballerina & Teacher
Ballerina & Teacher
Cookie
Cookie
Santa and Mrs. Claus
Santa and Mrs. Claus
Mrs. Sheila Goldberg
Mrs. Sheila Goldberg
Mrs. Sheila Goldberg
Mrs. Sheila Goldberg
Mrs. Shapiro
Mrs. Shapiro
Mrs. Shapiro
Mrs. Shapiro
French Painter
French Painter
French Painter
French Painter
Mini Sweethearts
Mini Sweethearts
Chef Minty
Chef Minty
Chef Vincent
Chef Vincent
3.5 inch Chef Doll
3.5 inch Chef Doll

Home