KHYMER BRONZE TRAVELING SHRINE Probably 17th century; H: 12"